Munare Clinic
Munare Clinic กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Welcome to Munare Clinic

MUNARE CLINIC ได้รับ Certificate Of AACI

ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จากประเทศสหรัฐอเมริกา

American Accreditation Commission International หรือ AACI

คือองค์กรที่คอยตรวจตรา ให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงการรับรองคุณภาพสถาบัน

ตามมาตรฐานสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย

การรักษาที่ถูกต้อง ห้องผ่าตัด และเครื่องมือได้มาตรฐาน แพทย์ พยาบาล พนักงาน ฯลฯ

และการให้บริการ การให้คำปรึกษา การรักษา การจ่ายยา รวมถึงการดูแลหลังการรักษา

ที่เป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ