Lelux Hospital
Lelux Hospital นนทบุรี, ประเทศไทย

The Lelux Hospital is a standard facility that ensures safety and satisfaction to our patients. It specializes in cosmetic and skin treatment, where a team of specialists and highly experienced surgeons provides comprehensive care to our patients.

Welcome to Lelux Hospital

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง ชั้นแนวหน้าของประเทศ เราเริ่มธุรกิจจาก คลินิกศัลยกรรมเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ “คลินิกสวยงาม” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านศัลยกรรมตกแต่ง และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ทางผู้บริหารจึงได้ ก่อตั้ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่ง ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเลอลักษณ์” เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็น โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งชั้นแนวหน้าของประเทศ อีกทั้ง ยังเพิ่มแผนกผิวพรรณ เลเซอร์ และแผนกทันตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความงาม ได้อย่างครบวงจร นับเป็นเวลากว่า 21 ปี ที่เราได้พัฒนาระบบความปลอดภัย คุณภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ “โรงพยาบาลเลอลักษณ์” ก้าวเข้าสู่ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง ชั้นแนวหน้าของประเทศได้อย่างแท้จริง